Aventura 2

Home / ucebnice1 / Aventura 2

 

Aventura zohľadňuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta.

Prvý diel sa skladá z 10 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri 3 hodinovej týždennej dotácii. Jednotlivé lekcie spolu tematicky súvisia a sú prepojené dobrodružstvami skupiny mladých ľudí, ktorí v prvom diele cestujú po Španielsku.

V lekciách sa objavujú pomocné rámčeky, ktoré v stručnosti predstavia nové slovíčka alebo gramatické javy, a do ktorých študent za pomoci textu doplňuje heslá či pravidlá. Lekciu tvoria uzatvorené dvojstrany, z ktorých každá je koncipovaná ako nezávislá učebná jednotka, čo napomáha motivácii študujúcich, ale aj plánovaniu výučby učiteľov. Lekciu uzatvára dvojstrana venovaná reáliám, komiks, zhrňuje prebrané javy, slovensko – španielsky prehľad gramatiky a tematicky zoradenú slovnú zásobu.

Obsah Aventura 1:
1. El primer dia
2. Mi clase de Español
3. De campo y playa
4. Del trabajo a casa
5. Estos somos nosotros
6. Cuestión de gustos
7. De marcha por la ciudad
8. Mi casa es tu casa
9. Que aproveche!
10. Mi álbum de viajes

Používané stratégie:

  • Témy a jazyk odpovedajúci vekovej skupine mladých ľudí
  • Rovnomerný rozvoj rečových schopností
  • Reálie ako neoddeliteľná a prirodzená súčasť učiva
  • Komiks ako pútavá forma prezentácie
  • Dôraz na komunikáciu
  • Prehľadné usporiadanie, moderné grafické spracovanie

Aventura zhrňuje v jednom zväzku učebnicu a pracovný zošit (v druhej časti knihy). Tvorí ju desať lekcií, dve opakovacie jednotky, zhrňujúce a precvičujúce prebranú látku a testujúce jazykové schopnosti študenta a jazykové portfólio. Do knihy sú vložené 2 CD s počúvacími cvičeniami, ktoré nahovorili rodení krajania. Ku knihe je pripojený španielsko-slovenský slovník.

Každá lekcia začína vstupnou stranou s informáciami o cieľoch danej lekcie, nasleduje dvojstrana s motivačnou a komunikatívnou metodikou, na ďalších stranách sa nachádzajú cvičenia a aktivity najrôznejšieho typu (počúvacie cvičenia, cvičenia vo dvojiciach a v skupine, všetko doplnené farebnými ilustráciami a fotografiami).

Dvojstrana venovaná reáliám El Diario de Anna v prvom diely a Vocal latinas v druhom obsahuje súvislý text vo forme denníku alebo reportáže. Texty pojednávajú o španielskej a latinskoamerickej kultúre, geografií a každodennom živote v Španielsku a Latinskej Amerike. Záverečný komiks Cómic para ti zhrňuje prirodzenou formou gramatiku a slovnú zásobu.

Lekciu uzatvára Resumen gramatical, kde sú prehľadne zhrnuté gramatické javy danej lekcie s komentárom v materinskom jazyku a s príkladmi pre ľahšie pochopenie, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky zoradená aktívna slovná zásoba a najdôležitejšie frázy danej lekcie.

Pracovný zošit v druhej časti knihy obsahuje veľké množstvo úloh pre samostatnú prácu študentov, vrátane úloh k rozvíjaniu porozumenia hovoreného slova na CD a overenie tejto schopnosti. Knihu uzatvára Portfólio – prehľad osvojených jazykových schopností, slúžiacich k dosiahnutí dosiahnutej úrovni znalosti jazyka.

online cvičenia k učebnici Aventura 1