Aventura 3

Home / ucebnice1 / Aventura 3

 

Aventura zohľadňuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta.

Každý diel sa skladá z 10 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri 3 hodinovej týždennej dotácii.
Jednotlivé lekcie spolu tematicky súvisia a sú prepojené dobrodružstvami skupiny mladých ľudí, ktorí v treťom diele cestujú po Slovensku.
V lekciách sa objavujú pomocné rámčeky, ktoré v stručnosti predstavia nové slovíčka alebo gramatické javy, a do ktorých študent za pomoci textu doplňuje heslá či pravidlá. Lekciu tvoria uzatvorené dvojstrany, z ktorých každá je koncipovaná ako nezávislá učebná jednotka, čo napomáha motivácií študujúcich, ale aj plánovaniu výučby učiteľov. Lekciu uzatvára dvojstrana venovaná reáliám, komiks, zhrňuje prebrané javy, slovenko-španielsky prehľad gramatiky a tematicky zoradenú slovnú zásobu.

Obsah Aventura 3:

1. El futuro es incierto
2. El saber no ocupa el lugar
3. Lo importante es participar
4. En la variedad está el gusto
5. Carretera y manta
6. Por amor al arte
7. Manos a la obra
8. La aldea global
9. Soñando despiertos

Používané stratégie:

  • Témy a jazyk odpovedajúci vekovej skupine mladých ľudí
  • Rovnomerný rozvoj rečových schopností
  • Reálie ako neoddeliteľná a prirodzená súčasť učiva
  • Komiks ako pútavá forma prezentácie
  • Dôraz na komunikáciu
  • Prehľadné usporiadanie, moderné grafické spracovanie

Aventura zhrňuje v jednom zväzku učebnicu a pracovný zošit (v druhej časti knihy). Tvorí ju desať lekcií, dve opakovacie jednotky, zhrňujúce a precvičujúce prebranú látku a testujúce jazykové schopnosti študenta a jazykové portfólio. Do knihy sú vložené 2 CD s počúvacími cvičeniami, ktoré nahovorili rodení krajania. Ku knihe je pripojený španielsko-slovenský slovník.

Každá lekcia začína vstupnou stranou s informáciami o cieľoch danej lekcie, nasleduje dvojstrana s motivačnou a komunikatívnou metodikou, na ďalších stranách sa nachádzajú cvičenia a aktivity najrôznejšieho typu (počúvacie cvičenia, cvičenia vo dvojiciach a v skupine, všetko doplnené farebnými ilustráciami a fotografiami).

Dvojstrana venovaná slovenským reáliám Crónicas Eslovacas predstavuje atraktívnou formou Slovensko očami Slovákov aj cudzincov, obsahuje súvislý text vo forme denníku alebo reportáže. Texty pojednávajú o slovenských realitách, prípadne ich previazanosti na Španielsko alebo Latinskú Ameriku a ich kultúru. Záverečný komiks Cómic para ti zhrňuje prirodzenou formou gramatiku a slovnú zásobu.

Lekciu uzatvára Resumen gramatical, kde sú prehľadne zhrnuté gramatické javy danej lekcie s komentárom v materinskom jazyku a s príkladmi pre ľahšie pochopenie, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky zoradená aktívna slovná zásoba a najdôležitejšie frázy danej lekcie.

Pracovný zošit v druhej časti knihy obsahuje veľké množstvo úloh pre samostatnú prácu študentov, vrátane úloh k rozvíjaniu porozumenia hovoreného slova na CD a overenie tejto schopnosti. Knihu uzatvára Portfólio – prehľad osvojených jazykových schopností, slúžiacich k dosiahnutí dosiahnutej úrovni znalosti jazyka.

online cvičenia k učebnici Aventura 3