pokračujúci začiatočníci

Home / kurzy / úrovne / pokračujúci začiatočníci

POKRAČUJÚCI ZAČIATOČNÍCI A1+

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

Pre túto úroveň momentálne otvárame:

predpoludňajší online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1b

ranný online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1b

večerný online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1b

večerný online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1c

večerný online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1c