prihlásenie kurz španielčiny A1.1 leto 2024

Home / prihlásenie kurz španielčiny A1.1 leto 2024

  • Meno a priezvisko (povinné pole)

   Číslo mobilného telefónu (povinné pole)

   Váš email (povinné pole)

   O kurze som sa dozvedel:

   kurz bude(m) platiť:

   Vyplniť len pri platbe zamestnávateľom alebo SZČO:

   Chcem si uplatniť zľavu:

   Nahrať súbor potvrdzujúci zľavu:

   Chcem začať v neskoršom termíne: (vyberte si v kalendári deň a mesiac)

   Poznámky:

  Všeobecné obchodné podmienky Zdenko Kubík – ESPANOL PARA TI

  1. VÝBER KURZU: Študent/ka si vyberie z ponuky kurzov ten, ktorý sa najviac približuje jeho/jej predpokladaným vedomostiam a schopnostiam.

  2. PRVÝ KONTAKT: Študent/ka nás skontaktuje e-mailom (info@espanolparati.sk) alebo telefonicky na: +421 903 051 995 (pre volanie zo zahraničia) 0903 051 995 (pre volania zo Slovenska) kde nám oznámi svoj záujem o daný kurz. Následne mu budú vysvetlené všetky podrobnosti, ktoré nenašiel na internete ako aj počet voľných miest v danom kurze, prípadne sa už záväzne prihlási do kurzu

  3. PRIHLÁSENIE: Študent/ka sa záväzne prihlási do kurzu tým, že vyplní a odošle prihlasovací formulár v spodnej časti web stránky zvoleného kurzu, v ktorom nám poskytne niektoré svoje základné osobné údaje (ktoré sú potrebné najmä pre identifikáciu platby kurzovného ako aj ďalšieho informovania študenta/ky): meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám bez výslovného súhlasu študenta/tky. Následne mu príde potvrdzujúci email, v ktorom budú uvedené podrobnosti o platbe a dokončení prihlásenia do kurzu. Pre úspešné dokončenie prihlásenia je vždy potrebné zaplatiť plnú sumu kurzovného na náš bankový účet po prijatí učebnice na študentom/študentkou uvedenú adresu.

  4. PLATBA KURZOVNÉHO:

  a) NOVÍ ŠTUDENTI/KY (v priebehu posledného školského roka u nás neabsolvovali žiadny jazykový kurz).

  b) STÁLI ŠTUDENTI/KY(v priebehu posledného školského roka u nás absolvovali minimálne jeden jazykový kurz. Naši stáli študenti majú na kurz automaticky zľavu z ceny kurzu určenej pre nových študentov, túto zľavu nie je potrebné žiadať v prihlasovacom formulári.)

  A) PREVODOM

  plnú sumu kurzovného uvedenú v informáciách o danom kurze je potrebné zaplatiť do začiatku prvej vyučovacej hodiny na náš bankový účet:

  názov účtu: ESPANOL PARA TI
  IBAN číslo účtu: SK30 8360 5207 0042 0094 8769
  BIC/SWIFT: BREXSKBXXXX
  variabilný symbol: Vaše telefónne číslo v tvare: 09xy123456
  konštantný symbol: 0308 (platba za služby)
  správa pre prijímateľa: kód kurzu (nájdete ho v úvode web stránky kurzu)

  Neprijímame platbu v hotovosti ani platobnými kartami. Platba prebieha prevodom, ak príde k stornu, platbu vraciame obratom tiež prevodom na účet, z ktorého bolo kurzovné uhradené.

  B) FAKTURÁCIA

  (ak študent/ka potrebuje vystaviť faktúru, ktorú za neho/ňu zaplatí zamestnávateľ, prípadne ide o SZČO): UPOZORNENIE: Fakturáciu u zamestnávateľa nie je možné realizovať dodatočne, teda po zaplatení kurzovného študentom samotným! Faktúru je možné vystaviť študentovmu zamestnávateľovi (alebo SZČO) len po zamestnávateľovom predchádzajúcom písomnom (alebo e-mailovom) súhlase s kurzom a formou platby. Súhlas musí obsahovať tieto údaje: názov a adresa spoločnosti, IČO, IČ DPH (DIČ), telefonický a e-mailový kontakt na zodpovednú osobu spoločnosti a meno a priezvisko študenta/ky. Podrobnosti o samotnej platbe sú uvedené v bode 4.A.

  6. POTVRDENIE ZARADENIA DO KURZU:

  Študent/ka sa môže zúčastňovať ním/ňou vybraného kurzu až po uhradení plnej sumy kurzu.
  U nových študentov/iek zaručujeme miesto v kurze až po pripísaní kurzovného na náš účet pred prvou vyučovacou hodinou.
  Ihneď po pripísaní kurzovného na náš účet od študentov/iek ich budeme informovať potvrdzujúcou SMS na mobilné číslo uvedené v prihlasovacom formulári, ktoré zároveň slúži ako variabilný symbol.
  Novým študentom/kám budú odovzdané originály učebnice (príp. pracovného zošita, alebo iných materiálov uvedených v informáciách o kurze) pred prvou vyučovacou hodinou. Stálym študentom pri prechode do vyššej úrovne posielame učebnice automaticky.

  7. ZRUŠENIE KURZU A VRÁTENIE KURZOVNÉHO:

  študentovi/ke bude vrátené kurzovné bez podmienok v plnej výške pri zrušení kurzu zo strany ESPANOL PARA TI. Študentovi/ke bude vrátené aj kurzovné za prípadné vyučovacie hodiny neodučené zo strany ESPANOL PARA TI (po vzájomnej dohode lektora so študentmi daného kurzu je možné neodučené vyučovacie hodiny nahradiť po riadnom ukončení kurzu stanovenom v informáciách o kurze, v takomto prípade sa kurzovné za dané hodiny nevracia).

  • študent/ka sa môže z kurzu odhlásiť a následne požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len do začiatku 5. vyučovacej hodiny! (t. j. týždeň po začatí kurzu, pri intenzívnych kurzoch do piatich pracovných dní od začatia kurzu).
  • pri odhlásení z kurzu neuplatňujeme žiadne storno poplatky, z vrátenej čiastky bude odrátaná alikvótna suma za už absolvované hodiny (1., 2. … 5.)