pokračujúci začiatočníci

Home / kurzy / úrovne / pokračujúci začiatočníci

POKRAČUJÚCI ZAČIATOČNÍCI A1+

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

Pre túto úroveň momentálne otvárame:

pokračujúci začiatočníci A1.2 ráno (8:00 – 9:00)

pokračujúci začiatočníci A1.3 ráno (7:00 – 8:00)

pokračujúci začiatočníci A1.3 večer (utorok 17:00 – 18:00 a štvrtok 19:00 – 20:00)

pokračujúci začiatočníci A1.4 ráno (9:00 – 10:00)