systém

Home / systém

systém vyučovania kurzov španielčiny

zdroj: pixabay.com

Naše skupinové kurzy španielčiny prebiehajú vždy v troch trimestroch počas jedného školského roka, ktorý začína v septembri a končí v júni nasledujúceho kalendárneho roku. Každý potenciálny záujemca o kurz sa môže prihlásiť do ktoréhokoľvek trimestra, stálym študentom rezervujeme miesto v kurze pri splnení prihlasovacích podmienok, ktoré im oznamujeme pred ukončením prebiehajúceho trimestra.

Prihlasovanie do kurzov prebieha prostredníctvom online prihlasovacích formulárov na web stránke daného kurzu. Po prijatí správne vyplneného prihlasovacieho formuláru Vás budeme kontaktovať Vami zvoleným spôsobom a upresníme Vám ďalšie kroky potrebné pre úspešné prihlásenie do kurzu.

Ak to kapacita daného kurzu umožňuje (maximálny počet účastníkov v jednej skupine je desať), je možné sa dodatočne prihlásiť, aj keď už prebieha. Kurzovné sa v tomto prípade zníži o počet už odučených hodín. Všetci naši študenti od nás na prvej hodine alebo pri prechode do vyššej úrovne dostávajú v cene kurzu učebnicu (niekedy aj s pracovným zošitom), úplní začiatočníci aj obojstranný vreckový slovník a vyššie úrovne aj čítanky španielskej literatúry.

Každý/á riadne prihlásený/á študent/ka dostáva od nás online kurz španielčiny zadarmo, na ktorý sa treba prihlásiť.